جایگاه قانونی:

بر اساس اساسنامه ، تشكیلات وسازمان دهیاری ها، (مصوبه مورخ 8/12/1380 هیدت وزیران) وظایفی در 48 بند ودر زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، عمرانی ، بهداشتی ، آموزشی وامور رفاهی روستاها ، جهت اداره وحفظ توسعه پایدار روستایی برای دهیار ودهیاری تعریف شده است، بنا به عواملی چون جدیدالتأسیس بودن نهاد دهیاری ، تنوع وظایف ، ناكامی بودن تجارب ، دانش ، بینش نگرش ومهارت دهیاران در انجام وظایف محوله وشرایط متنوع و بعضاً نامناسب فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی روستاها، آموزش دهیاران وتوانمند نمودن آن ها از اهمیت وضرورت بسیار برخوردار می باشد.

بر همین اساس ماده 53 آیین نامه اجرایی تشكیلات ، انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی روستا ونحوه انتخاب دهیار ( مصوب 11/1/1378 هیأت وزیران) دهیار را موظف نموده است در بدو خدمت وپس از وزارت كشور آموزش های مورد نیاز را طی نماید.

ماده 8 آیین نامه استخدامی دهیاری های كشور ( مصوب 7 تیرماه 1383) نیز وظیفه تهیه استانداردهای آموزشی دهیاری ها را برعهده وزارت كشور نهاده است.

ماده 8 آیین نامه مالی دهیاری ها ( مصوب 19 مردادماه 1382)نیز وظیفه ارایه آموزش های مورد نیاز در زمینه امور مالی و حسابداری دهیارها را از جمله تكالیف وزارت كشور دانسته است.

با توجه به ضرورت های وتكالیف ومسئولیت های قانونی تعیین شده در خصوص آموزش دهیاری ها، تهیه ماهنامه علمی ، آموزشی وترویجی دهیاری ها، تهیه 9 جلد كتاب سبز – راهنمای عمل دهیارها وتهیه ویژه نامه های موضوعی مرتبط با امور دهیاری ها از جمله اقدامات وفعالیت ها یاین حوزه بوده است.

شرح وظایف واختیارات دهیاری

دهیاری به عنوان نهاد متولی اداره امور روستا وتحقق بخش توسعه پایدار روستایی دارای وظایف متعدد گسترده ای می باشد.

این وظایف در قانون شوراها ، اساسنامه، تشكیلات وسازمان دهیاری ها، قانون مدیریت پسماندها وآئین نامه اجرایی وبرخی از قوانین دیگر تصریح شده است.

 

وظایف فوق الذكر را می توان به شرح زیر دسته بندی كرد:

وظایف خاص: كه صرفاً توسط نهاد دهیاری باید انجام گیرد ونهاد موازی ودستگاه دیگری در این خصوص وظیفه ای ندارد. وظایفی مانند مدیریت پسماند های روستایی ، ایمنی وآتش نشانی، مدیریت آرامستان، اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا، وصول عوارض مصوب وصدور مجوز ساخت وساز وتفكیك اراضی از جمله این وظایف محسوب میشوند كه ذاتاً توسط دهیار ودهیاری انجام می گیرد.

وظایف عام: در این گونه وظایف ، دهیاری بستر ساز  وتسهیل كننده وظایف سایر دستگاههای متولی توسعه عمران در سطح روستا می باشد. وظایفی مانند ثبت احوال ، حفظ، احیاء وتوسعه منابع طبیعی در روستاها ، صیانت وحفاظت از میراث فرهنگی ، توسعه گردشگری، اجرای فرامین دولتی، حفظ نظموامنیت محیط روستا، كمك به احداث تأسیسات آب، برق، گاز وتلفن در روستاها ، پیگیری وایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشت عمومی روستا از قبیل كشتارگاه ها، نانوایی هاو...، معرفی وبازاریابی محصولات كشاورزی وصنایع دستی روستا، فراهم سازی زمینه های اشتغال در روستا، مناسب سازی فضایهای عمومی روستا برای تردد جانبازان ومعلولین جسمی حركتی مساعدت به خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت روستا و... در این بسته بندی جای می گیرد. این وظایف خاصیت معاضدتی وهمكاری دارند كه دهیار بایستی برای انجام آن ها با دستگا هها وسازمان های متولی ذی ربط همكاری نموده وشرایط ایفای وظابف آن ها در روستا را فراهم نماید.

همچنین برخی از وظایف نیز بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده با سازمان ها ودستگاههای اجرایی ومتربط با امور مختلف توسعه روستایی به دهیاران واگذار می شود بر اساس بند 13 ماده 10 اساسنامه تشكیلات وسازمان دهیاری ها( مصوب 21/11/1380 هیأت وزیران) همكاری با سازمان ها ونهاد های دولتی وایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها در سطح روستا از جمله وظایف دهیاری هاست كه طبیعاتً این وظیفه حجم گسترده ای از اقدامات وفعالیت ها را برای نهاد دهیاری به همراه دارد. كه در راستای اجرایی شدن این بند از وظایف دهیاری ها تاكنون تعداد 12 تفاهم نامه با سازمان ها ونهادهای دولتی مرتبط با امور ورستا منعقد وبسترهای لازم برای همكاری مشترك فراهم شده است.

مجموعه ای از وظایف چند وجهی دهیاری

وظایف ستادی واداری

-       اجرای مقررات دهیاری كه جنبه عمومی دارد وبه تصویب شورا وتأئید شوراس اسلامی بخش رسیده وپس از اعلام برای كلیه ساكنان روستا لازم است اجرا شود؛

-       انجام معاملات دهیاری اعم از خرید وفروش واموال منقول وغیر منقول، مقاطعه، اجاره، استجاره؛

-       اهداء وقبول اعانات وهدایا با تصویب شورا؛

-       برآورد،تنظیم وارائه بودجه سالانه دهیاری ومتمم واصلاح آن به شورا جهت تصویب؛

-       ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا ورونشت آن به بخشداری؛

-       حضور دهیار در زمان ومكان مقرروپاسخگویی به سئوالات در صورت تقاضای شورا؛

-       ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار؛

-       مراقبت ، حفظ ونگهداری اموال وتاسیسات عمومی د راختیار دهیاری؛

-       اجرای مصوبات شورا؛

وظایف اقتصادی مالی دهیاری

-       شناسایی زمینه های اشتغال در روستا ومساعدت در جهت تأمین كار برای افراد جویای كار با همكاری دستگاههای ذی ربط؛

-       همكای با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا با آرد ونان مرغوب؛

-       مراقبت واهتمام كامل در نصب برگه قیمت برروی اجناس واجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش وروستا نسبت بع ارزانی وفراوانی خواروبار مورد احتیاج عمومی؛

-       پیگیری ومساعدت در جهت ایجاد صندوق های قرض الحسنه؛

-        معرفی خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت به سازمان بهزیستی كشور وكمیته امداد امام خمینی ومساعدت به آن ها در حد امكانات؛

-       همكاری با شوراهای بخش و بخشداری به منظور بررسی وصدور پروانه كسب؛

-       تهیه تعرفه عوارض با همكاری شورا وارائه آن به شورای اسلامی بخش؛

-       وصول عوارض مصوب مراجع قانونی ومرف آن درموارد معین؛

-       تشویق وترغیب روستائیان به توسعه صنایع دستی واهتمام به ترویج ؛ توسعه وبازاریابی محصولات كشاورزی ودامی روستا؛

-       كمك به شورا در خصوص بررسی وشناخت كمبوها؛ نیازها ونارسایی های اقتصادی وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وعلمی در زمینه های یاد شدهوارائه آن به مسئولان ذیربط جهت اطلاع؛ برنامه ریزی واقدام؛

-       تعیین نرخ(آب؛برق ومخابرات)تا زمان اقدام مراجع ذیربط.

وظایف خدماتی- اجتماعی وسیاسی دهیاری

-       كمك به شورادرخصوص بررسی وشناخت كمبودها ، نیازها ونارسایی های اجتماعی وامور رفاهی روستا وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وعملی در زمینه های یاد شده و...؛

-       تشویق وترغیب روستائیان به انجام اقدامات لازم جهت رعایت سیاست های دولت؛

-       همكاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت موالید ومتوفیات وتهیه آمار مربوط؛

-       همكاری با نیروی انتظامی وارسال گزارش پیرامون وقع جرایم و...؛

-       اعلام فرامین وقوانین دولتی وپیگیری واجرای آن؛

-       همكاری با سازمان ها ونهادهای دولتی وایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظائف آنها؛

-       جلوگیری از تكدی گری وواداشتن متكدیان به كار؛

-       همكاری با واحدهای امداد رسان در هنگام وقوع حوادث وسوانح غیر مترقبه وبلایای طبیعی؛

-       پیشنهاد نامگذاری معابر واماكن وتاسیسات روستا به شورا جهت بررسی وارائه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل آن؛

-       پیگیری ومساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه، موسسات فرهنگی و ...؛

-       تنظیف ونگهداری معابر ؛ انهار عمومی،مجاری آبها وفاضلاب ولایروبی قنوات.

وظایف كالبدی- عمرانی

-       فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها- كوچه ها ، میدان ها ، پارك ها ، فضای سبز ورزشی ،آموزشی ، مراكز تفریحی عمومی ومجاری آب توسعه معابروپیگیری طرح ها ونظارت بر اجرای آن ها؛

-       صدور پروانه برای ساختمان هایی كه در محدوده قانونی روستا ساخته میشوند در چهار چوب ضوابط واستانداردهای اعلام شده دستگاه های ذیربط؛

-       همكاری با بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در جهت تعیین واجرای طرح هادی روستا وارائه پیشنهادهای لازم در تعیین كاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی واجرای ضوابط مصوب مربوط با موافت شورا؛

-       كمك به شورا در خصوص بررسی وشناخت كمبودها ، نیازها ونارسایی های عمرانی وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وعملی در زمینه های یاد شده؛

-       مشاركت وهمكاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا؛

-       تأمین اراضی موردنیاز مرتبط با اهداف ووظائف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی؛

-       همكاری مؤثر با مسئولین ذیربط حفظ ونگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی روستا؛

-       تسطیح معابر وانهار عمومی ومجاری آبها وفاضلاب ولایروبی قنوات مربوط به روستا وتأمین آب روستایی در حد امكان؛

-       كمك در احداث تأسیسات تولید وتوزیع برق ومخابرات؛

-       ایجاد و ساماندهی غسالخانه وگورستان وتهیه وسایل حمل اموات ومراقبت در انتظام اموات؛

-       اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل وحریق ورفع بناها ودیوارهای شكسته وخطرناك واقع در معابر واماكن عمومی وتسطیح چاه ها و چاله ها؛

-       تشریك مساعی با سازمان صنایع دستی،گردشگری ومیراث فرهنگی در حفظ بناها وآثار باستانی روستا وهمكاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث، نگهداری وبهره برداری از تاسیسات عمومی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ورزشی ورفاهی مورد نیاز روستا در حد امكانات؛

-       همكاری ونگهداری وتأسیس راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا ودستگاههای ذی ربط؛

-       گزارش پییشرفت یا عدم پیشرفت فیزیكی طرح ها به شورا وبخشدار وپیشنهاد راهكارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند(ه) ماده (68) قانون شورا.

وظایف خدمات بهداشتی زیست محیطی

-       پیگیری وایجاد زمینه نظارت نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل كشتار دام وعرضه گوشت؛

-       بهبود وضع زیست محیطی روستا؛

-       كمك به شورا در خصوص بررسی وشناخت كمبودها ، نیازها ونارسایی هایی بهداشتی وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وعملی در زمینه های یادشده؛

-       مراقبت بر اجرای بهداشتی وحفظ نظافت وایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط؛

-       مراقبت بر وضع بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها، قصابی ها، قهوه خانه ها وفروشگاههای مواد غذایی وبهداشتی بر اساس ضوابط ومقررات مربوط ومعرفی اماكن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط؛

-       مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا وتشریك مساعی با وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی برای واكسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماریهای واگیردار؛

-       همكاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای انسانی وحیوانی فراگیر ومشترك انسان ودام، اعلام مشاهده اینگونه بیماریها به مراكز بهداشتی درمانی ودامپزشكی محل یا سایر مركاز ذیربط، به نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه ودفع حیوانات مبتلا بهامراض واگیر بلا صاحب یا مضر.

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 اردیبهشت 1388    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()