مدیریت محلی مفهوم نسبتا جدیدی است كه كاربرد ان در حو زه ی مسا ئل رو ستایی روز به روز در حال افزا یش است . امروزه مدیریت محلی را از اركان اصلی حل مسا ئل روستا یی می دانند . به عبارت دیگر رفع مسا ئل و مشكلا ت جامعه روستایی بدون كمك مدیریت محلی امكان پذیر نمی با شد . مدیریت محلی می توانند موجودات گسترش نهادهای غیر دولتی  ا فزایش مشاركت مردم در اداره ی  امو رخود و پا  سخ گو نمودن نها دهای دولتی در قبال طرح ها و پروژه های عمرانی را به همراه  داشته باشد.

شورای اسلا می  روستا ها و دهیار در كنار هم پایه های مدیریت محلی  را  تشگیل می دهند . روستاییان با انتخاب شوراها ی روستایی این  انتظا ر را دارند كه این نها د به نمایندگی از ان ها در حل مسا ئل روستایی تلاش نماید و در واقع نظرات شورا ی روستا را می توانند باز نمایی از نظرات روستاییان دا نست .  شورای روستا پس از انتخاب شدن تو سط روستاییان امورمختلف روستا را  با هم فكری  مورد برسی قرا ر داده و برای حل ان ها تدا بیری میاندیشد .اجرای این تدابیر از سوی  شورای روستا  به دهیا ر وا گذار  می شود .  به عبا رت  دیگر دهیار در مدیریت  محلی به عنوان بازوی اچرا یی  شورا شناخته می شود یكی از زمینه هایی كه دهیا ر باید در ان مشاركت فعال داشته باشد  مربوط  به پروژه های عمرانی روستا می باشد این امر در اساسنامه تشكیل دهیاری ها نیز امده است این  اساسنامه یكی  از وظایف دهیا ری ها را همكاری  با شورا   در جهت پیگیری اجرا ی  طرح های عمرانی اختصا ص یافته به روستا می دا ند .

علا وه  بر این در بخش های مختلف  اساسنا مه از دهیار خوا سته شده كه با كمك شورا  به بررسی و شناخت كمبود ها نیا زها و نارسایی های  های عمرا نی  روستا بپردازد و با تهییه ی طرح ها  و پیشنهاد ها ی اصلی و عملی در زمینه ی نیاز ها و كمبود های عمرانی روستا و ارائه ی ان   به  مسئو لان  ذیربط در رفع این مسا ئل تلاش نماید مروری بر این اساسنامه  نشا ن می دهد  كه جا یگاه دهیار به عنوان بخشی  از مدیریت

محلی به لحا ظ قانونی بسیا ر مهم و حایز اهمیت  می با شد  .  در قانون  از دهیارخواسته شده كه در مرا حل مختلف طرح ها ی عمرا نی   همكاری مو ثری با شو رای روستا ، روستاییان و نهادهای ذی ربط جهت طراحی  اجرا نظا رت ارز یا بی  ونگهداری پروژه های عمرانی داشته باشد(اساسنامه تشكیلات وسازمان دهیاری ها مصوب 21/11/1380)

به هما ن ا ندا زه در قا نو ن  برای دهیاری هاجایگاه  مهمی  در پرو ژه ها ی عمرا نی تعر یف شده باید نقش این نهاد در پروژه های عمرانی نیز پررنگ و تاثیر گذا ر با شد .

روستاهایی می توا نند بیشتر تو سعه  پیدا كند وما ندگا ر ی روستا ییا ن در ان بیشتر با شد كه دارای یك دهیاری قوی باشند كه نقش خود را به خوبی اجرا نموده وپروژه های عمرانی مناسبی را براساس نیازهای روستا طراحی ونظر دولت وروستاییان را برای همكاری در این پروژه ها جلب نماید تحقیقات وتجربیات در این زمینه نشان می دهد كه هرچه میزان اجرای طرح های عمرانی مؤثر در روستا بیشتر باشد روستا توسعه یافته تر است وروستای توسعه یافته تر بیشتر مورد توجه نهادهای مختلف قرار می گیرد وروستاییان نیز دارای شاخص های توسعه انسانی بالاتری هستند. همان گونه كه گفته شد همه ی این موارد نیازمند این است كه روستا دارای یك مدیریت محلی قوی وكارآمد باشد مدیریت محلی دركنار مشاركت روستاییان در پروژه های عمرانی مدیریت محلی نیازمند توجه به مشاركت مردم می باشد ومشاركت روستاییان بخش مهمی از هر طرح عمرانی است

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 شهریور 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()