شریانهای آب واقلیم

استفاده از آب چاه عامل موثری درتأمین آب روستا شده است، وبارش باران قابل ملاحظه شرایط را هم برای كشت آبی ودیم فراهم ساخته است كه این عوامل از عوامل مؤثر در شكل گیری روستا بوده است.

روستای بودالالو در یك بستر مسطح وصاف بدون هیچگونه عارضه مورفولو‍ژیكی وطبیعی قرار دارد. شیب عمومی روستا از سمت جنوب به شمال می باشد.

بررسی نحوه مدیریت و اداره روستا در گذشته وحال

روستا به عنوان اولین واحد اجتماعی ومركز اسكان انسانهای دارای سازمان اجتماعی ومدیریت بوده است مدیریت روستا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی دراختیار كدخدای ده بوده بوده است.

لازم به ذكر است كه وجود كدخدا در ده زائیده اصلاحات ارضی بوده است وپس از این اصلاحات است كه اداره روستا به دست كدخدای ده افتاده است وامكان وجود مالك قبل از اصلاحات ارضی در روستا می باشد. بعد از اصلاحات ارضی كدخدا در روستا از لحاظ قانونی یك نوع مدیریت بحساب می آمد كه درایران به تصویب رسیده بود وآنرا درحد یك دایره حكومتی محسوب می نمود.

بعد از اصلاحات ارضی به منظور ایجاد هماهنگی درامور اجتماعی وعمران روستا انجمن ده تشكیل شد وبودالالو نیز در این دوره دارای انجمن ده بوده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی سازمانها ومؤسسات مختلف هریك نماینده های در روستا داشته اند تا اینكه جهاد سازندگی در سال 1375 اولین نهاد انقلابی بود كه اقدام به تشكیل شورای اسلامی شهر روستا كرد واز بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا در سال 1377 روستا توسط شورای اسلامی كه قبلاً انتخاب شده بود اداره می شد. ولی حیطه وظایف این شورا دقیق نبود. با انجام انتخابات شورای اسلامی در هفتم اسفند 1377 اجرا شد که این مشكلات مرتفع گردید.

شناخت وتعیین نحوه كاربری فضاهای موجود در روستا

كاربری مسكونی

اراضی مسكونی مهمترین نیاز یك انسان در یك سكونتگاه مسكن می باشد بدین خاطر قسمت اعظم محل سكونت خودرا به مسكن اختصاص می دهد. در روستای بودالالو نیز اكثر اراضی داخل بافت روستا به مساكن اختصاص یافته است. در این روستا حدوداً 147 واحد مسكونی وجود دارد كه 51444متر مربع زمین را به خود اختصاص داده است. در هرواحد مسكونی 5/3 نفر زندگی می كنند. كل اراضی داخل بافت روستا 40/216751 متر مربع می باشد كه نسبت كاربری مسكونی به آن 7/23 درصد است. متوسط هرواحد مسكونی 350 متر مربع وسرانه مسكونی موجود در هرواحد 101 مترمربع برآورد شده است.

مشخصات فضای كاربردی مسكونی روستای بودالالو در وضع موجود

نوع كاربری

جمعیت سال 1383

مساحت محدوده بافت روستا(مترمربع)

مساحت كل واحدهای مسكونی

میانگین مساحت مساكن

تعداد واحدهای مسكونی

سرانه ناخالص مسكونی

نفر در واحد مسكونی

خانوار درواحد مسكونی

نفر

خانوار

مسكونی

509

109

40/216751

51444

350

147

101

5/3

7/0

كاربری اراضی تجاری

از كاربری تجاری موجود در روستا می توان به تعدادی مغازه ویك فروشگاه تعاونی اشاره كرد كه سطح كل آن در وضع موجود 4/795 متر مربع و36/0 درصد از كل اراضی روستا را اشغال كرده است وسرانه آن 6/1 مترمربع می باشد.

نوع كاربری مشخصات

كل مساحت كاربری

درصد كاربری

سرانه

تجاری

4/795

36/0

6/1

كاربری بایر ومخروبه        

در روستای بودالالو فضاهای زیادی وجود دارد كه به صورت خرابه وبلا استفاده درداخل بافت قرار دارد. وهمچنین فضاهای نیز وجود دارد كه بصورت فضای باز وبلا استفاده می باشند. این فضاها درمجموع 8/46791 مترمربع از فضای كل روستا را اشغال كرده است. سرانه این كاربری 9/91متر مربع برای هرنفر می باشد و6/21 درصد از كل اراضی را به خود اختصاص داده است. كه بعد از شبكه معابر وكاربری مسكونی بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است.

كاربری اراضی بهداشتی ودرمانی

كاربری اراضی بهداشتی روستا مساحتی بالغ بر5/7373 مترمربع را به خود اختصاص داده است. سرانه این كاربری 5/14 مترمربع برای هرنفر می باشد و 4/3 درصد از كل اراضی را به خود اختصاص داده است.

كاربری اراضی ورزشی

در روستای بودالالو كاربری ورزشی در وضع موجود وجود ندارد.

كاربری اراضی فرهنگی مذهبی

از كاربری اراضی فرهنگی – مذهبی روستا می توان به یك مسجد جامع اشاره كرد مساحت كلی این كاربریها 5/1088 مترمربع می باشد. سرانه این كاربری 1/2 مترمربع برای هرنفر می باشد و05/0درصد از كل اراضی را به خود اختصاص داده است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 مهر 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()