نقش وجایگاه دهیاری در هدفمند سازی یارانه ها
اکنون از یک سو شاهد شکل گیری واستقرار نهاد دهیاری در 23371 روستای کشور هستیم که شاید بتوان آن را نقطه ی عطفی در تاریخ توسعهی روستایی ومدیریت روستایی کشور دانست واز سوی دیگر درآستانه ی تحولی عظیم دراقتصاد کشور با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار گرفته ایم. در این مقطع حساس، مدیریت نوین روستا (دهیاری وشورا) به عنوان آخرین حلقه ی مدیریتی کشور ومتولی تحقق توسعه ی پایدار در مناطق روستایی، رسالتی عظیم را در کمک به پیشبرد اهداف نظام در راستای اجرای بهینه وموثر این قانون عهده دار می باشند. به گونه ای که این عرصه را می توان عرصه ی آزمون مدیریت روستایی کشور قلمداد نمود.
 با توجه به 11 بند از وظایف دهیار در توسعه پایدار روستا به طور مستقیم وغیر مستقیم با مقوله هدفمند سازی یارانه ها در ارتباط است. به منظور بررسی بهتر ومطلوب تر، این وظایف را درقالب سرفصل هایی مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:
الف- توانمندی از طریق آموزش
پرداخت یارانه درکشور ما ده ها سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی درحال اجرا است. اصلی ترین اهداف پرداخت یارانه درکشور را می توان حمایت از اقشار آسیب پذیر وجلوگیری از افزایش قیمت ها دانست، اگر چه مواردی نظیر حمایت از تولید وصادرات، تأمین امنیت غذایی وموارد دیگر نیز به میزان کمتری مورد توجه بوده اند ولی تداوم این وضعیت در دهه های اخیر، گذشته بار مالی فراینده ی این یارانه ها که به نوبه ی خود موجب افزایش هزینه ی دولت وکسری بودجه وتورم گردیده، هزینه های هنگفت دیگری را به یک یا چند شکل از اشکال زیر بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است:
 1)      افزایش مصرف بی رویه که تبعات آن را در مورد کالاهای اساسی به صورت ضایعات بالا ودرمورد حامل های انرژی به صورت بالا بودن سرانه ی مصرف انرژی در مقایسه با سایر کشور ها می توان مشاهده کرد.
 2)      برخورداری تبعیض آمیز اقشار غنی جامعه از یارانه ی حامل های انرژی.
 3)      ایجاد بازارهای موازی ،قاچاق.
 4)      کاهش رشد اقتصادی.
 5)      آلودگی محیط زیست در اثر مصرف بی رویه ی انرژی.
 6)      افزایش شدید واردات وحامل های انژی وضربه پذیر شدن اقتصاد کشور.
اگر دهیاران به عنوان بازوی اجرایی دولت در روستا تلقی میشودباید دهیار با قوانین ومقررات مربوطه آشنایی کامل داشته باشد وبا نقش هدفمند سازی یارانه ها در افزایش رفاه اجتماعی، توزیع درآمد ، کمک به اقشار آسیب پذیر (که غالباً نیز در سطح روستا سکونت دارند) آشنا شده وتأثیر آن را در فرایند توسعه ملی را بدانند
کسب اطلاعات مربوطه از طریق ارتباط با دستگاههای اجرایی دولت از جمله بخشداری ها ومطالعه قوانین ومقررات مربوطه حاصل خواهد شدبه طور کلی توانمند نمودن خود دهیار از طریق کسب آموزش های لازم ومورد نیاز در این زمینه خواهد بود
لازم به ذکر است که اقدام دهیاران اقدام دهیاران در راستای آشنایی با کلیات قانون هدفمند سازی یارانه ها وجزئیات اجرایی آن از جمله وظایف نانوشته ی دهیاران واز جمله بدیهیات برای انجام مطلوب تر وظایف ذاتی وقانونی دهیاری محسوب میشود
 ب) آموزش اهالی وتشریح ساست ها وبرنامه های دولت:
در این مرحله دهیاران در راستای کمک به اجرای این قانون عموم اهالی روستا را نسبت به این قانون آشنا نموده و آثار وپیامدهای آن را تشریح نمایند
واقعیت انکار ناپذیری این است که انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی ایران درگذر از شرایط سخت وگردنه های صعب العبور، مرهون ایفای نقش مردم بوده، طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز یکی از این گردنه هایی است که نظام برای تحول اقتصادی باید از آن عبور کند وحضور موثر وهوشمندانه مردم در این حرکت نیز مانند سایر مراحل نقش تعیین کننده دارد.
اغلب اقتصاد دانان داخلی وخارجی براین باورند که با اجرای این طرح شاهد رشد وپویایی بیش از پیش برای اقتصاد ایران، گسترش رفاه عمومی، توسعه عدالت اجتماعی وارتقادء بهره وری برای جامعه خواهیم بود بنابراین مردم بدانند منتفعین اصلی اجرای این طرح خود مردم وبه ویژه جامعه روستایی هستند
طرح هدفمند سازی یارانه ها گردنه ای است برای دستیابی به قله ی تحول اقتصادی ، عدالت اجتماعی ، رفاه وبهره وری وچنانچه موانع ومشکلاتی دراین مسیر باشد ملت مانند گذشته با قدرت واستقامت آن ها را پشت سر خواهند نهاد.
واقعیت این است که گذر از زندگی یارانه ای به زندگی تولیدی ومولد به عبارت دیگر از ارتزاق از سرمایه های ملی به ارتزاق از بازده های سرمایه گذاری سرمایه های ملی، امری است که نیاز به یک مدیریت جدید زندگی، مصرف بهینه وصرفه جویی از طرف احاد ملت را دارد.
تحقق همه این موراد تا حدود زیادی در گرو اطلاع رسانی صحیح وموثر و ارائه آموزش های متناسب به اهالی از طریق ارائه سخنرانی، استفاده از افراد ریش سفید ورهبران محلی (مانند روحانیون)، تهیه وتوزیع بروشور، پخش فیلم های آموزشی برای مردم ودانش آموزان ، برگزاری مسابقات مرتبط با این طرح(نوشتن انشاء، ویا نقاشی) و... آموزش های مورد نیاز را به عموم اهالی انتقال نموده وفرهنگ مصرف صحیح ومدیریت منابع در زندگی شخصی ، تولید ، بخش کشاورزی و... را ایجاد نماید.
یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت این طرح، اعمال نظارت وکنترل براجرای صحیح آن است. بی شک مهم ترین، گسترده ترین وبهترین عامل کنترل ونظارت، خود مردم هستند. مردم نباید نسبت به طرح نگاه منفعلانه داشته باشند، بلکه با نظارت ونقد سازنده، مشارکت ونقش فعالی در اجرای این طرح ایفا نماید. مردم باید بدانند اگر چه دولت موظف است با مدیریت دقیق وصحیح، طرح را به نحو احسن اجرا نماید اما مشارکت عمومی ونقد سازنده ی مردم دارای جایگاه مهمی در تحقق اهداف طرح باشد.  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 فروردین 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()