دفن بهداشتی زباله از شیوه های رایج وکنترل شده دفع زباله است. در این روش زباله به صورت لایه در سطح زمین ویا داخل گودال های طبیعی ومصنوعی پخش ومتراکم میشود وروی آن با خاک با سایر مواد پوشانده میشود. این اعمال به شرطی بهداشتی تلقی می شود که طی آن خطری متوجه محیط زیست نباشد. بیش از 60 سال از طرح مسئله دفن بهداشتی می گذرد وهنوز هم متداولترین روش دفع زباله در جهان به شمار می رود. این روش می تواند مکمل سایر روش های زباله از جمله کمپوست وبازیافت باشد.

مدیریت عملیات دفن بهداشتی زباله

در دفن بهداشتی زباله، 3 مرحله در نظر گرفته میشود. در زیر مهمترین عواملی که باید در هر مرحله مورد توجه قرار گیرند معرفی شده است.

مرحله اول- مکان یابی محل دفن

در انتخاب مکان برای دفن بهداشتی باید دقت کافی داشت همکاری سازمان ها وادارات محلی سبب بهبود روش می شود. مکان یابی نامناسب برای مکان دفن در مراحل بعدی مشکلات عدیده اقتصادی، عملیاتی، اجتماعی وزیست محیطی را برای مدیریت مناسب زباله در پی دانست.

درمکان یابی محل دفن باید به عوامل زیر توجه داشت:

ü      قیمت زمین

ü      فاصله محل تا روستا

ü      جاده های قابل دسترس

ü      میزان ونوع موادی که درمکان دفن میشود

ü      موقعیت زمین نسبت به جمعیت روستا

ü      شرایط زمین شناسی ووضعیت نفوذ پذیری خاک

ü      خصوصیات خاک وتوپوگرافی محل

ü      وضعیت آبهای زیر زمینی (سطح ایستایی وجهت جریان آب)

ü      از چاه های تغذیه آب آشامیدنی حداقل 300 متر فاصله داشته باشد.

ü      ازمنابع آبهای سطحی حداقل 100 متر فاصله داشته باشد(فاصله 600 متر به بالا بهتر است)

ü      دارای خاک زیر زمین به ضخامت 10 متر از جنس رس باشد.

ü      از گسل وشکستگی های زمین حداقل 100- 80 متر فاصه داشته باشد

مرحله دوم آماده سازی محل دفن

پس از انتخاب جایگاه مناسب برای دفن بهداشتی، باید محل انتخاب شده برای پذیرش آماده شود. به انجام عملیاتی در محل دفن به منظور سهل کردن وبهداشتی کردن دفن زباله درتمام طول سال آماده سازی محل دفن گویند.

مهمترین عواملی که درآماده سازی محل دفن مورد توجه قرار میگیرند عبارت است از:

ü      تهیه نقشه از مکان دفن ومنطقه بندی آن

ü      تمیز کردن منطقه دفن از موانع موجود

ü      طراحی واحداث سلولهای دفن

ü      زهکشی خاک پیش بینی نوع خاک وسایر مواد پوششی

ü      حصار کشی

ü      و...

مرحله سوم عملیات اجرایی در محل دفن

عملیات دفن بهداشتی شامل چهار مرحله زیر است:

1-    ریختن زباله در وضع کنترل شده

2-    پراکندگی وفشرده گی زباله

3-    پوشاندن مواد با یک لایه خاک

4-    پوشش لایه نهایی با خاک

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 شهریور 1389    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()