آمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری سال 1385 و آمار غیر رسمی طبق اظهارت محلی
عنـــوان كــــل با ســـواد بی ســـواد
كل جمعیت 1500 نفر 1000 نفر 500 نفر
جمعیت مردان 750 نفر 400 نفر 350 نفر
جمعیت زنان 750 نفر 400 نفر 350 نفر

جمعیت بر اساس آمار محلی

1800 نفر 900 نفر

900 نفر

روستای بودالالو 33%از مساحت كل منطقه هیر را به خود اختصاص داده است

چارت مقایسه ای آمار جهت بررسی نسبت ها با جمعیت كل

آمار جمعیت

افراد باسواد

افراد بی سواد

100 %

كـل جمعیت
50 %

نسبت مردان
50 %

نسبت زنان
50 %

جمعیت باسواد
25 %

نسبت مردان
25 %

نسبت زنان
50 %

جمعیت بیسواد
25 %

نسبت مردان
25 %

نسبت زنان
نقشه منطقه ای که روستا در آن واقع شده بر اساس نزدیکترین شهر
 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 تیر 1389    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()