تبلیغات
دهیاری بودالالو dh- bodalaloo - دهیاریها دستگاه اجرایی هستند
 راهکار شناسایی دهیاری بعنوان دستگاه اجرایی

سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور شرایط شناسائی دهیاریها به عنوان دستگاه اجرائی مشتمل بر وجود ذیحساب،توان اجرائی و نظارتی كافی و نیروی انسانی متخصص را به استانداریها ابلاغ كرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور، با توجه به مفاد قانون بودجه سال 89 (جزء ع بند2) مبنی بر شناخته شدن دهیاریها به عنوان دستگاه اجرائی؛ ساز و كار و نحوه عمل استانها برای انجام این موضوع در قالب بند 11 بخش 3 دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی سرمایه ای استانی سال 1389 پیش بینی شده كه مراتب ان طی نامه شماره 25685 مورخ 30/5/89 قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور برای اقدام لازم به استانداریها ابلاغ شده است .

در بند11دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی سرمایه ای استانی سال 1389 آمده است:"در اجرای جزء(ع) بند 2 قانون بودجه سال 1389 مبنی بر اینكه دهیاریها به عنوان دستگاه اجرائی تلقی شوند،مبادله موافقت نامه با دهیاریهائی مجاز می باشد كه حائز شرایط لازم از جمله وجود ذیحساب ، توان اجرائی و نظارتی كافی و نیروی انسانی متخصص باشند."

در نامه قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور به استانداریها از معاونان عمرانی استانداریها خواسته شده تا با توجه به محدودیت زمانی نسبت به اجرائی نمودن مفاد دستورالعمل جهت تخصیص كد اجرائی به دهیاریها اقدام نمایند .