تبلیغات
دهیاری بودالالو dh- bodalaloo - روستاهای تابعه دهستان

ایجاد و تشكیل  دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانهای واقع در استان اردبیل

/2/1366

ایجاد و تشكیل تعداد 21 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانهای واقع در شهرستان اردبیل تابعه استان آذربایجان شرقی
1366.02.02 - .110700ت383 - 1366.05.23 - 531
&‌تقسیمات كشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت كشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 11389.1.5.53 مورخ 1365.12.12 وزارت كشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات كشوری مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرای قانون مذكر‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان اردبیل تابع استان آذربایجان شرقی تعداد 21 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با كروكی و نقشه1.250.000 ضمیمه كه ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشكیل گردد:
1 - دهستان سردابه.

‌به مركزیت روستای بودالالو مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مكان به اسامی زیر:
1 - بودالالو، 2 - ]چنذاب، 3 - دلیلر، 4 - انطاق(انتق)، 5 - قره ولی ، 6 - آلماگلین، 7 - مسجدلو، 8 - انیلو ، 9 - سید آباد، 10 - پیله گلین،11 - جیوان، 12 - هل آّباد، 13 - حفظ آباد، 14 - فیروز آباد، 15 - قیه چمن، 16 - محمود آباد، 17 - گاورقلعه، 18 - عباس آباد، 19 - نئور سفلی ، 20 - داشبلاغ، 21 -پاسگاه محیط زیست، 22 - چیم لو

‌هر گونه روستا، مزرعه و مكان كه قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و كروكیهای مربوط منظور نشده مادامی كه‌دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان مربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2:
‌وزارت كشور موظف است امكانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3:
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مكان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه كروكی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.