تبلیغات
دهیاری بودالالو dh- bodalaloo - حد نصاب معاملات در سال 90

 

حد نصاب معاملات دهیاری در سال90

 

شماره83454/ت46803هـ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 12/4/1390 بنا به پیشنهاد شماره 40959/56 مورخ 7/3/1390 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ معاملات‌کوچک: معاملاتی‌که کمتر از مبلغ پنجاه‌وپنج‌میلیون (55.000.000) ریال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ پانصدوپنجاه‌میلیون (550.000.000) ریال تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی‌که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ پانصدوپنجاه‌میلیون ریال (550.000.000) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.

شماره35934/44695 22/3/1389
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 24579/498/56 مورخ 19/2/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ موافقت نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و نه میلیون (49.000.000) ریال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و نود میلیون (490.000.000) ریال تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و نود میلیون (490.000.000) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه تا زمانی که اصلاح نشد‌ه‌اند، قابل اجرا خواهندبود.
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در اجرای مفاد جزء (ب) بند (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، در سال 1389 به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری یافته و مورد عمل دستگاههای اجرایی قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

شماره 51513/
ت42533هـ 9/3/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
مصوب1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/
1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری
مناقصات ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح ذیل تعیین می‌شود:
1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون (44.000.000) ریال
باشد.
2ـ معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از
مبلغ چهارصد و چهل میلیون (440.000.000) ریال تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و چهل
میلیون (440.000.000) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و تا زمانی که اصلاح نشده
است، قابل اجراء خواهندبود.
معاون اول رئیس
جمهور ـ پرویز داودی

شماره120330/ت40104هـ
17/7/1387
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 39518/2100/56 مورخ 20/3
/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری
مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون یادشده به شرح زیر تعیین می‌شود:
معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ سی و پنج میلیون (000/000/35) ریال
باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک
بوده و از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سیصد و پنجاه
میلیون (350.000.000) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و تا زمانی که اصلاح
نشده‌است، قابل اجرا خواهندبود.
معاون اول رئیس‎
جمهور ـ پرویز داودی

شماره51557/
ت37537هـ
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎

6/4/1386
تصویب‌نامه راجع به تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ
مصوب 1383 ـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 8982/3018/56 مورخ 10/3/
1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری
مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ به شرح زیر تعیین
می‌شود:
1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار
(29.340.000) ریال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از
دویست و نود و سه میلیون و چهارصد هزار (293.400.000) ریال تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دویست و نود و سه
میلیون و چهارصد هزار (293.400.000) ریال باشد.
نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند قابل
اجرا خواهندبود.
معاون اول رئیس
جمهور ـ پرویز داودی

تعیین ‌نصاب‌ معاملات ‌موضوع‌ ماده ‌(3)
قانون ‌برگزاری‌ مناقصات‌ مصوب‌1383
شماره‌ : .16210ت 33207 ه¨
تاریخ : 1384.04.01
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1384.3.29 بنا به پیشنهاد شماره 56.2127.7440
مورخ‌1384.3.17وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون
برگزاری مناقصات ـمصوب 1383 ـ تصویب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ از ابتدای سال
1384 و تازمانی که اصلاح نشده است به میزان مقرر در ماده (3) قانون یادشده تعیین
می‌گردد.
محمدرضاعارف - معاون اول رییس‌جمهور