تبلیغات
دهیاری بودالالو dh- bodalaloo - عوارض در روستا
 شیوه محاسبه عوارض برسطح روستا به استناد تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 19/5/82 هیأت وزیران دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی به شرح زیر ابلاغ میگردد.
 ماده 1- عوارض سطح روستا: برکلیه اراضی وساختمان ها ومستحدثات واقع درمحمدوده روستا عوارض به مأخذ حداکثر یک درصد ارزش معاملاتی مورد عمل دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برقرار میشود که توسط دهیاری محل محاسبه ووصول میگردد.
شیوه محاسبه: ثطعه زمینی واقع درمحدوده روستا به مساحت(عرصه واعیان) 500متر مربع با قیمت منطقه ای هر متر 10000 ریال عوارض سالیانه آن به شرح ذیل محاسبه میگردد.
یک درصد  ×  قیمت منطقه ای × مساحت  =  عوارض سطح روستا 1% = عوارض سطح روستا (ضریب منطقه ای)
ماده 2- عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین وساختمان) : عوارض بر معاملات غیر منقول به مأخذ حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود. مبلغ معامله شده × نیم درصد = عوارض بر معاملات غیر منقول
 ماده 3 عوارض کسب وپیشه: کلیه واحدهای کسبی ومشاغل خاص در سطح روستا مکلفند عوارض سالیانه مکانی که درآن به کسب یا پیشه خاص می پردازند برابر تعرفه مصوب به دهیاری پرداخت نمایند. نرخ عوارض فوق الذکر با توجه به رونق اقتصادی روستا توسط مراجع ذیصلاح قانونی تعیین خواهد گردید.
 ماده 4- حق افتتاح کسب وپیشه: وجه مذکور برای یکبار جهت افتتاح کسب وپیشه وشروع فعالیت صنفی از متقاضی علاوه بر عوارض سالیانه صنف مربوطه، توسط دهیاری از مودی(متقاضی کسب) اخذ میگردد ومیزان آن حداکثر 3 برابر عوارض سالیانه صنف مربوطه خواهد بود.
 شیوه محاسبه: عوارض کسب وپیشه متقاضی خواربار فروشی که برای اولین بار میخواهد فعالیت صنفی خودرا شروع نماید بشرح ذیل است:
 20000ریال = عوارض سالیانه  خواربارفروشی حق افتتاح                   (ریال) 60000 = 20000 × 3  عوارض شروع فعالیت صنفی                  (ریال) 80000 = 20000 + 60000
ماده 5- عوارض پذیره: حداکثر عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری ، اداری ، صنعتی که توسط دهیاری محاسبه واز متقاضیان احداث بناء درمحدوده وحریم روستا وصول میگردد، به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

طبقات

تجاری

اداری وعمومی

صنعتی وکشاورزی

ملاحظات

1

همکف

 P 3

P 2

P 1

P قیمت منطقه ای ملاک عمل دارائی تعیین میگردد

2

زیر زمین

P 2

P 5/1

P 5%

3

اول

P  25/1

P 1

P 35%

4

دوم وبه بالا

P1

P 1


   شیوه محاسبه : عوارض پذیره یک واحد تجاری دو طبقه(همکف واول) به متراژ هر طبقه 100 متر مربع وقیمت منطقه ای (p) 5000 ریال حداکثر بشرح زیر خواهد بود: عوارض پذیره طبقه همکف           (ریال) 1500000 = 100 × 500 × 3                100 × p  3 عوارض پذیره طبقه اول          (ریال) 625000 = 100× 5000 ×25/1                   100   × p 25/1 کل عوارض پذیره                 (ریال) 2125000 = 625000 × 1500000
 ماده 6: عوارض صدور پروانه ساختمان مسکونی: عوارض صدور پروانه ساختمان مسکونی به شرح ذیل محاسبه وتوسط دهسارس از متقاضیان احداث بنا در محدوده وحریم روستا وصول میگردد.
(متر مربع) اعیانی مجاز = درصد تراکم بنا (سطح اشتغال) × مساحت زمین مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی = قیمت منطقه ای × اعیانی مجاز
شیوه محاسبه: زمین به مساحت 400 مترمربع وضابطه احداث بنا در منطقه مورد نظر 60 درصد مساحت زمین باشد، عوارض صدور پروانه ساخت زمین مورد نظر به شرح زیر محاسبه میگردد
(قیمت منطقه ای هر متر مربع 5000 ریال)
اعیانی مجاز(متر مربع) 240 = 60% × 400 مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی  ریال 1200000 = 5000 × 240
ماده 7 حق تفکیک: حق تفکیک برای :
 الف – رمین های باکاربری مسکونی حداقل 10% قیمت منطقه ای ب – زمین های با کاربری تجاری ، صنعتی 100% قیمت نطقه ای محاسبه واز متقاضیان درمحدوده وحریم هر روستا توسط دهیاری وصول میگردد.
شیوه محاسبه: زمینی به مساحت 1000 با کاربری مسکونی با قیمت منقطقه ای هر متر مربع 5000 ریال به دوقطعه 500 متری تفکیک گردیده است. عوارض حق تفکیک آن به شرح زیر محاسبه میگردد:
عوارض حق تفکیک (ریال)     500000 = 10% ×  5000  ×  1000
ماده 8- ضمانت اجرایی: وضع ووصول عوارزض مذکور پس از پیشنهاد دهیاری وتصویب شورای اشلامی روستا وتأیید شورای اسلامی بخش واظهارنظر استاندار با رعایت تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 9 – شیوه مصرف: عواید حاصل از وصول عوارض محلی برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه های اداری، خدماتی وعمرانی واقع درمحدوده همان روستا قابل مصرف می باشد.